Ztráty a nálezy

Tato stránka Ztráty a nálezy je stránka věnovaná těm studentům, kteří něco zapomenou a nebo ztratí na některé z učeben Filozofické fakulty, popřípadě kdekoliv na budově Filozofické fakulty.
Centrum služeb zde vypíše nalezené předměty do 24 hodin od nalezení. Tyto předměty budou pak k dispozici k vyzvednutí v kanceláři Centra služeb Filozofické fakulty.

Základní informace o nalezených předmětech, které se právě nachází na Centru služeb naleznete níže v textu.

Obecné informace pro studenty o možnosti vyzvednutí si ztraceného předmětu
  • Než si student vyzvedne ztracený předmět, bude vyzván pracovníkem Centra služeb k jeho identifikaci a také aby sdělil, kde předmět zapomněl. Pokud si student nepamatuje, kde předmět zapomněl, je důležité přesně popsat jeho podobu. Toto platí obzvlášť u elektroniky, USB disků a podobně.
  • Student je povinen si při vyzvednutí předmětu vyplnit na Centru služeb přebírací list, který mu poskytne pracovník Centra služeb. Do listu podpisem potvrdí převzetí předmětu, dále pak vyplní číslo ISIC karty a jméno a příjmení. V případě, že student nebude mít ISIC kartu, pracovník Centra služeb studenta vyzve, aby vyplnil alespoň číslo OP. V případě, že student nebude mít u sebe ani OP, nalezený předmět mu nebude možné vydat.
  • Pokud pracovník Centra služeb nalezne například na USB disku email na vlastníka, je povinen poslat vlastníkovi email s informací o nalezení daného předmětu. V případě, že na USB disku nebude nalezen žádný takový kontakt na vlastníka, nalezený předmět bude uložený na Centru služeb po dobu šesti měsíců od data nalezení.
  • Při nalezení mobilního telefonu se pracovník Centra služeb pokouší kontaktovat majitele přímo nebo skrze jeho rodiče (či jiné příbuzné), pakliže v telefonním seznamu telefonu nalezne požadovaný kontakt. V případě, že bude telefon vybitý nebo z nějakého jiného důvodu bude nemožné jej zapnout a podívat se na telefonní kontakt, bude ponechán v depozitáři nálezů Centra služeb Filozofické fakulty společně s jinými nalezenými předměty. 
  • Pracovník Centra služeb nezodpovídá za poškození, znečištění a nebo jakékoliv jiné ztráty na přebíraném předmětu. Na Centru služeb se pracovníci snaží s předměty zacházet šetrně a nezhoršovat kvalitu předmětu více, než v jaké jej nalezl či obdržel.
  • Pracovníci Centra služeb zásadně kontaktují potenciálního majitele na školní email, pakliže je možné spolehlivě určit skutečného majitele (poznámka: na univerzitě je mnoho studentů se stejnými jmény, proto pokud nelze vyloučit jasného majitele, nebude na email kontaktován vůbec).
  • Pracovníci Centra služeb záměrně na stránkách ani nikde jinde neuvádí přesné místo nálezu a bližší podobu předmětu. Předměty jsou zde pouze nazvané jménem, aby se za majitele nemohl prohlásit nikdo jiný, než skutečný majitel.

Doba uschování nalezených předmětů

Předměty budou uschovány na Centru služeb po dobu 6 měsíců od data nalezení a poté budou odevzdány obci v souladu se zákonem: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Část druhá
 Věcná práva

Hlava první: Vlastnické právo
Nabývání vlastnictví

§ 135
(1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.
(2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.
(3) Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.
    Centrum služeb nenese žádnou zodpovědnost v případě pokusu vyzvednout si předmět po uplynutí stanovené doby!